Het wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement van de Onroerenderfgoedprijs staat neergeschreven in een ministerieel besluit. Je kan het op deze pagina downloaden. Hieronder vind je de korte samenvatting. 

Waaraan moet je project voldoen?

Aan de Onroerenderfgoedprijs kunnen alleen onroerenderfgoedprojecten deelnemen. Dat zijn projecten waar beschermd bouwkundig, landschappelijk en of archeologisch erfgoed centraal staan. Een project moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Het onroerend erfgoed is beschermd.
 • Het onroerend erfgoed een voorbeeld van goed beheer. 
 • Het is gerealiseerd in het Vlaams Gewest.
 • Het past binnen het jaarthema. Aan de actuele jaargang kunnen alleen onroerenderfgoedprojecten deelnemen die publiek toegankelijk zijn. Het erfgoed is met andere woorden regelmatig betreedbaar door een groot publiek.
 • Het is maximaal vijf jaar vóór de uiterste datum van kandidaatstelling voltooid. Bij archeologische sites kan het gaan om nog niet afgeronde projecten, op voorwaarde dat ze al zo ver gevorderd zijn dat de jury het verwachte eindresultaat kan beoordelen.
 • Het heeft zich gehouden aan alle geldende wettelijke en decretale voorschriften en regelingen. 
 • De Vlaamse overheid is geen eigenaar of beheerder van het betrokken erfgoed, ook niet gedeeltelijk.
 • Elk project kan maar één keer deelnemen. Een project kan een groter geheel zijn, of een bepaald onderdeel van het geheel. Je kan bijvoorbeeld inschrijven met de abdij of alleen met de abdijkerk. Het onderdeel waarmee je deelneemt moet goed gedefinieerd zijn in je inschrijvingsformulier en ook bij het plaatsbezoek voldoende aan bod komen.
Hoe wordt je project beoordeeld?

Een onafhankelijke jury beoordeelt de deelnemende projecten op:

 • Voorbeeldfunctie. Werkt het inspirerend voor andere projecten? 
 • Vernieuwend karakter. Geeft het blijk van een doordacht en vernieuwend concept? Zijn er nieuwe inzichten, methoden en technieken toegepast?
 • Maatschappelijke relevantie. Speelt het in op maatschappelijke uitdagingen? Draagt het bij aan de waardering voor onroerend erfgoed in het algemeen?
 • Betrokkenheid en engagement. Hoeveel mensen hebben een betekenisvolle rol gespeeld in de totstandkoming van het project?
Hoe verloopt de wedstrijd?

Het wedstrijdverloop kent drie fases: 

 • Eerst controleert het agentschap Onroerend Erfgoed of je project voldoet aan het wedstrijdreglement. 
 • Vervolgens bepaalt een onafhankelijke jury de waarde van de kandidaturen, op basis van foto's en plaatsbezoeken. 
 • Tenslotte formuleert diezelfde jury een voorstel over de laureaten en de winnaar. De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed neemt op basis van het juryrapport de finale beslissing. 
Wie mag een project indienen?

Iedereen mag een dossier indienen, van de eigenaar tot een geëngageerde buurman. Let wel op. De opdrachtgever/initiatiefnemer is  diegene die de geldprijs in ontvangst zal nemen. Volgens het reglement moet hij of zij voldoen aan twee voorwaarden:

 • De opdrachtgever of initiatiefnemer mag een privépersoon zijn, een privé-instelling, een openbare instelling of een openbaar bestuur.
 • De initiatiefnemer of opdrachtgever mag in de laatste tien jaar niet schuldig  bevonden zijn aan een inbreuk of een misdrijf tegen onroerend erfgoed.
Wat is het jaarthema?

De onroerenderfgoedprijs wordt afwisselend toegekend aan toegankelijke en niet-toegankelijke projecten. Aan de editie van 2018 kon je alleen met projecten deelnemen die toegankelijk zijn voor het publiek. Daarmee bedoelen we dat je het erfgoed regelmatig kan betreden, fysiek en/of virtueel.